Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky PMS - parcel mail services s.r.o. .


I. Pojmya definície

1. Predaj cez E – shop PMS - parcel mail services s.r.o., prihlasovací názov www.pms-pms.biz.

1.1 Hmotnosť, rozmer a iné údaje o tovare uvedené na E – shope PMS sú nezáväzné.

2. Všeobecné obchodné podmienky, Ďalej „VOP“ upravujú práva a povinnosti zúčastnených strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcima to PMS-Parcel mail services,s.r.o., Lipová 28,90023 Viničné, IČO:44849354, IČ DPH: SK2022857650, je zapísaná v obchodnom registri OS BA I. Odd: Sro Vl č.59265/B, ďalej ako „ predávajúci “ a každou osobou , ďalej ako „kupujúcim“, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru cez E – shop PMS.

3. Zmluvné strany sa dohodli , že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s VOP, ktorésa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu , uzavretú prostredníctvom predaja na E-shope. Na základe VOP predávajúci dodáva tovar na E-shope kupujúcemu, ďalej „ kúpna zmluva“.

VOP upravujú všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, vznikajúce pri uzatváraní kúpnejzmluvy a reklamácii tovaru.

4. Kúpna zmluva a VOP sú neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci ako spotrebiteľ a predávajúci môžu uzavrieť aj písomnú kúpnu zmluvu nadradenú VOP.


II.
Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, v prípade kupujúceho ako fyzickej osoby, oznámi svoje meno, emailovú adresu, poštovú adresu doručenia vrátane PSČ a kontaktné telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľný pre prípad doručenia zásielky, alebo inej komunikácie súvisiacej s obchodným vzťahom. Po vzájomnom dohovore môžu byť použité aj iné formy komunikácie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, v prípade kupujúceho ako právnickej osoby, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno , adresu doručenia vrátane PSČ, IČO, kontaktné telefónne číslo. Po vzájomnom dohovore môžu byť použité aj iné formy doplňujúcej komunikácie.

3. Kupujúci vyhlasuje , že súhlasí v s ust. §7 ods.1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje na dobu neurčitú. Kupujúci súhlasí s poskytnutím údajov tretej osobea cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín. Kupujúci môže kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý zanikne doručením predávajúcemu.


III.
Kúpna cena

1. Kúpnu cenu tovaru dohodnutú v objednávke je povinný kupujúci zaplatiť najčastejšie formou predfaktúry, platbou v hotovosti, ďalej len „ kúpna cena“.

2. Kupujúci môže požadovať vrátenie kúpnej ceny po odstúpení od kúpnej zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi SR, ak zaplatil predávajúcemu za tovar podľa dohodnutej kúpnej zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nezaplatil celú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru.

4. Predávajúci nie je povinný poskytnúť náklady nezahrnuté v kúpnej cene spojené s dopravou, vynáškou ou a montážou.

5. Kúpna cena a platobné podmienky nákupom cez faktúru sa riadia samostatnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim.

6. Tovar je dodávaný za kúpne ceny, ktoré sa riadia cenami na E – shop PMS v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpne ceny sú uvedené bez DPH.

Kupujúcemu bude účtovaná DPH v sadzbe podľaplatných právnych predpisov.

7. Predávajúci akceptuje platbu za tovar a služby aj Investičné zlato. Kupná cena v Investičnom zlate je na požiadanie zaslaná kupujúcemu, a akceptovaná len v daný deň. Množstvo Investičného zlata sa riadí   cenami na E – shop PMS.


IV
. Dodacie podmienky

1. Predávaný tovar je podľa katalogu umiestneného na E-shope.

Predávajúci môže vyzvať kupujúceho aj na skoršie prevzatie tovaru, ako je uvedené v kúpnej zmluve.

2. Ak kupujúci tovar neprevezme, tak po 14 dňovej lehote v objednávke, prípadne jednostranne predlženej predávajúcim, môže účtovať kupujúcemu skladne vo výške 1,00 EUR za každý deň uskladnenia tovaru.

Po 21 dňoch od povinnosti prevziať tovar, môže predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar inej osobe.

3. V prípade omeškaniadodania tovaru môže predávajúci opakovane predlžiť lehotu dodania, a kupujúci obdrží o tom potvrdenie.

4. Kupujúci preberá tovar osobne, alebo splnomocní osobu , ktorá podpisuje protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

5. Osoba preberajúca tovar je povinná pri predávaní tovaru predložiť kópiu alebo originál objednávky, a splnomocnená osoba i písomné splnomocenstvo.

6. Tovar je dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý v momente fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, a toto dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru, a potvrdí podpisom kupujúci.

7. Opakované dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste hradí kupujúci.

8. Môže byť od predávajúceho opätovne doručený iný tovar, ak pri predchádzajúcom doručení bol obal zjavne poškodený a preto došlo k neprevzatiu tovaru. 

9. Cena za dopravu, ďalšie dopravno - informačné služby, a prípadne dobierku sa riadi aktuálnym cenníkom prepravnej spoločnosti.

 

V. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste uvedenom v objednávke, ak nebolo dohodnuté inak.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku,nepoškodenosť obalu hneď po doručení.

3. V prípade poškodenia obalu, neoprávneného vniknutia do tovaru je kupujúci povinný takýto tovar neprevziať od dopravcu.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy , ak nebol dodaný tovar v lehote podľa boduVI.6.

5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru potvrdiť podpisom dodací list, alebo preberací protokol., Týmto sa splní dodanie tovaru uvedené v bode IV.6. vid. protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Súčasne týmto kupujúci potvrdzuje prevzatie neporušenej zásielky.


VI. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť obchodné meno a sídlo, opis tovaru alebo služby, cenu tovaru alebo poskytnutej služby,dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru, platobné podmienky,poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane. 

2. Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom. 

3. Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku. 

4. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby: 

a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa § 12 ods. (5), Zbierka zákonov č. 108/2000.

b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

c) informáciu o záruke a o servisných službách, 

d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

5. Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

6. Predávajúci je povinnýsplniť písomnú objednávku a dodať tovar do 14 pracovných dní od písomného potvrdenia objednávky predávajúcim.

7. Predávajúci je povinný zabaliť a vybaviť tovar na prepravu tak aby sa ochránil v dohodnutom množstve a kvalite.

8. Predávajúci je povinný zaistiť , aby tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky.

9. Predávajúci je povinný odovzdať k tovaru aj ďalšie doklady, ak sú potrebné, ako daňový doklad, záručný list, návod v štátnom jazyku.

10. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny v lehote od kupujúceho za dodaný tovar.

11. Predávajúci je povinný vrátiť na určený účet kupujúceho už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní , ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu V.4.


VII. Realizovanie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci podáva návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním písomnej objednávky na E – shope PMS. Návrh môže byť zaslaný faxom, listom.

2. Akceptovanie objednávky kupujúceho sa považuje za záväzné po písomnom potvrdení predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom priatí objednávky predávajúcim, označené ako „potvrdenie objednávky“.

3. Kúpna zmluva vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok uvedených v bode VII.2. týchto obchodných podmienkach, alebo momentom prevzatia tovaru kupujúcimna mieste dodania tovaru.

4. Predávajúci môže od charakteru objednávky požadovať od kupujúceho autorizáciu, teda ďalšie potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. písomne alebo telefonicky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná v požadovanej lehote, kúpna zmluva sa vypršaním tejto lehoty od začiatku zrušuje.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vydať všetko , čo si plnili do okamihu zrušenia zmluvy.


VIII. Vlastníctvo tovaru

Kupujúci získal vlastnícke právok tovaru po zaplatení kúpnej ceny tovaru.

Pričom zaplatením môže byť prevzatá hotovosť do pokladne predávajúceho, alebo hotovosť prevzatá kurierom pri dobierke, alebo potvrdená suma bankou na účte predávajúceho.

 

IX. Storno objednávky

1. Ak spotrebiteľ užíval tovar, otvoril vnútorný obal, alebo užíval služby v dobe , keď bol oprávnený odstúpiť od zmluvy a tak učinil, bude spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy z vrátených peňazí odrátané opotrebenie tovaru, obalový materiál, doprava, náklady spojené s dodaním tovaru alebo služby,prípadne pomer už odobratej služby, pričom odrátanie nesmie prevýšiť už zaplatenú sumu predávajúcemu.

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

3. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 Zbierka zákonov č. 108/2000 dodatočne , spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch

mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

5. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nevznikla skutočnosť z bodu IX.1, predávajúci je povinný:

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, 

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

Za tovar sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. 

6. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby,ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 2 až 4, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorývzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, 

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, 

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, 

f) lotérie a iné podobné hry.

7. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

8. Predávajúci môže vziať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ak výrobca, dodávateľ, dovozca tovarudohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobualebo vykonal zmeny, ktoré neumožňujú splnenie záväzkov predávajúceho plynúcich z kúpnej zmluvy, alebo vyššej moci.

9. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho ak nastal skutočnosti 

odseku 8., a vrátiť už zaplatenú zálohu za tovar.

10. Oodoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť podľaznenia § 10 Zbierka zákonov č. 108/2000.

11. V storno objednávke musí kupujúci uviesť:

a) svoju identifikáciu

b) dátum a číslo objednávky

c) špecifikáciu tovaru

d) číslo účtu pre vrátenie priateho plnenia

12. Zo storno objednávkou kupujúci doručí tovar a príslušnú dokumentáciu s dokladom o zaplatení v originálnom obale a vo vhodnom balení zásielky ako poistenú zásielku.


X. Koncové pravidlá

1. Právo na zmenu týchtovšeobecných obchodných podmienok si vyhradzuje predávajúci.

2. Umiestnením na internetovej stránke predávajúceho je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP.

3. Zmluvné strany sa dohodli , že bežná komunikácia je e - mailom.

4. Každá zmena uzatvorenej kúpnej zmluvy je v písomnej podobe.

5. V prípade nejasností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje čas od doručenia tovaru kupujúcemu, uvedené v bodeIV.6. týchto VOP do dňa doručenia vráteného tovaru predávajúcemu uvedeného v bode IX.3. týchto VOP.

6. Vzťahy neupravené týmto VOP sa riadia Občianským zákonníkom Z.z. č.22/2004 o elektronickom obchode a  zmenou č. 128/2002 Z.z. vo veciach ochrany spotrebiteľa a zmenou č. 284/2002 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7. Tieto VOP sú účinné voči kupujúcemu uzavrením kúpnej zmluvy.

8. Mimo Slovenskej republiky a Českej republiky sa k časovým lehotám spomenutým v týchto VOP, pripočítava 30 dní.

9. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí v celom rozsahu z týmito VOP, a že si ich prečítal, alebo sa s nimi inak oboznámil.

a) Neštandartná objednávka v prípade INÝ druh platby, alebo INÁ doprava bude realizovaná po vzájomnej dohode, pričom sa vychádza takisto z týchto VOP, spravidla s odlišnými časovými lehotami.

10. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 18. január 2014. Účinnosťou nového znenia VOP stráca predošlé znenie platnosť a účinnosť. Pričom nedokončený obchod sa riadi platnými VOP v čase zaslania objednávky. 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

      UPS   

Navigácia Hlavná Obchodné podmienky